hutool 日期差方法异常

hutool tianxia007 2022年5月19日 05:10 12 查看原文

@Test public void datecompare() { String vymd = "20190509"; String vymd2 = "20190510"; long s = DateUtil.between(DateUtil.parse(vymd, "yyyyMMdd"), DateUtil.parse(DateUtil.now(), "yyyyMMdd"), DateUnit.DAY, false); System.out.println(s); s = DateUtil.between(DateUtil.parse(vymd2, "yyyyMMdd"), new Date(), DateUnit.DAY, false); System.out.println(s);

}

执行结果: -156 -15

回答
1 条回答

问题出在这里:

java DateUtil.parse(DateUtil.now(), "yyyyMMdd");

这句话有问题,now方法返回格式为"yyyy-MM-dd"格式,你parse用另一种格式,会导致错乱的。正确的是:

``` String vymd = "20190509"; String vymd2 = "20190510";

long s = DateUtil.between(DateUtil.parse(vymd, "yyyyMMdd"), DateUtil.date(), DateUnit.DAY, false); System.out.println(s);

s = DateUtil.between(DateUtil.parse(vymd2, "yyyyMMdd"), new Date(), DateUnit.DAY, false); System.out.println(s); ```

热门问题
相关推荐
推荐分类